The Association of Physicians of India; www.apiindia.org
REGISTER | LOGIN | FORGOT PASSWORD
Join API Now!

Organising Secretaries

 
 
Year Organising Secretary Conference Place
1944 A. Srinivasan Madras
1946 not available Bombay
1947 not available Bombay
1948 not available New Delhi
1950 S.S. Misra Lucknow
1951 K.N. Wig Amritsar
1952 Bankat Chandra Hyderabad
1953 not available Pune
1954 J.C. Banerjee Calcutta
1955 J.N. Berry Nagpur
1956 M.J. Shah Bombay
1957 K.N. Gour Agra
1958 not available Trivandrum
1959 R.N. Kasliwal Jaipur
1960 R. Viswanathan New Delhi
1961 M. Viswanathan Madras
1962 Akbar Ali Indore
1963 D.P. Basu Calcutta
1964 C. Prakash Patiala
1965 M. Basavaraj Urs Bangalore
1966 P.N. Laha Gwalior
1967 S.C. Kusumgar Ahmedabad
1968 B.B. Tripathy Cuttack
1969 B.K. Naik Hyderabad
1970 V.V. Shah Bombay
1971 M. V. Chari Mangalore
1972 M. Viswanathan Madras
1973 D.R. Shah Udaipur
1974 H.N. Singh Patna
1975 K. Shadaksharappa Bangalore
1976 R.C. Misra New Delhi
1977 Shyamal Sen Calcutta
1978 N.P. Misra Bhopal
1979 M. Viswanathan Madras
1980 K.V. Krishna Das Trivandrum
1981 B.S. Chaubey Nagpur
1982 (Mrs.) S. Sachdev New Delhi
1983 R.K. Parida Cuttack
1984 V.N. Waghray Hyderabad
1985 T.B. Basavarajendra Bangalore
1986 D.R. Shah Udaipur
1987 S.S. Annamalaiswamy Madurai
1988 V.A. Narayanan Pune
1989 Sukumar Mukherjee Calcutta
1990 B.N. Srivastava Jabalpur
1991 P.K. Wahal Agra
1992 Akhilesh Sharan Patna
1993 Y.P. Munjal Delhi
1994 P.C. Bhattacharyya Guwahati
1995 V. Seshiah Madras
1996 P.J. Mehta / S. K. Bichile Kathmandu
1997 A.R. Sircar Lucknow
1998 M. Maiya Bangalore
1999 T.K. Biswas Calcutta
2000 Kunal Kothari Jaipur
2001 R.K. Singal New Delhi
2002 S. Chandrasekharan Chennai
2003 Shyam Sunder Varanasi
2004 B.K. Sahay Hyderabad
2005 Ketan K. Mehta Mumbai
2006 Ajay Kumar Patna
2007 S.V. Kulkarni Panji
2008 N.N. Asokan Kochi
2009 N. K. Soni Greater Noida
2010 P D Khandlewal Jaipur
2011 Banshi Saboo Ahmedabad
2012 Surendra Daga Kolkata
2013 Isaac C Moses Coimbatore
2014 Gurpreet S. Wander Ludhiana
2015 Ashok Taneja Gurgaon
2016 Mahesh Marda Hyderabad
2017 Shashank R. Joshi Mumbai
2018 P Chandrasekhara Bengaluru
2019 S. Sreenivasa Kamath Kochi
2020 P.K. Maheshwari Agra