The Association of Physicians of India; www.apiindia.org
REGISTER | LOGIN | FORGOT PASSWORD
Join API Now!

Presidents 

 
Year Past President Place
1944 Jivraj N. Mehta Bombay
1946 M.R. Guruswamy Madras
1947 M.D. Gilder Bombay
1948 Col. Amir Chand Delhi
1950 B.B. Yodh Bombay
1951 P. Kutumbiah  
1952 T.N. Banerjee Calcutta
1953 George Coelho Bombay
1954 S.L. Bhatia  
1955 A. Srinivasan Madras
1956 J.C. Banerjee Calcutta
1957 Mangaldas J. Shah Bombay
1958 T.K. Raman  
1959 B.B. Bhatia  
1960 R.V. Sathe Bombay
1961 R.M. Kasliwal Jaipur
1962 S.S. Misra Lucknow
1963 S.S. Ugrankar Bombay
1964 K.L. Wig Amritsar
1965 J.C. Patel Bombay
1966 N.J. Modi Bombay
1967 K.N. Gour Agra
1968 R. Viswanathan Madras
1969 J.G. Parekh Bombay
1970 K.K. Datey Bombay
1971 C.V. Talwalkar Bombay
1972 K.S. Mathur Bombay
1973 V.V. Shah Bombay
1974 M.M. Desai Bombay
1975 H. Vaishnava New Delhi
1976 Shantilal J. Shah Bombay
1977 M.P. Mehrotra Agra
1978 B.K. Goyal Bombay
1979 B.K. Naik Hyderabad
1980 C.R.R. Pillay Madras
1981 M. Viswanathan Madras
1982 G.S. Sainani Bombay
1983 K.G. Nair Bombay
1984 B.B. Tripathy Cuttack
1985 B.C. Mehta Bombay
1986 M. Paul Anand Bombay
1987 Shyamal Sen Calcutta
1988 V. Parameshvara Bangalore
1989 A.B. Mehta Bombay
1990 D.B. Pahlajani Bombay
1991 M.C. Gupta Agra
1992 K.S. Chugh Chandigarh
1993 P.M. Dalal Mumbai
1994 Sukumar Mukherjee Kolkatta
1995 Lekha Pathak Mumbai
1996 R.B. Pandit Mumbai
1997 B.C. Bansal New Delhi
1998 P.C. Manoria Bhopal
1999 Y.P. Munjal New Delhi
2000 Siddharth N.Shah Mumbai
2001 A.K. Das Pondicherry
2002 B.B. Thakur Muzaffarpur
2003 Manotosh Panja Kolkatta
2004 S.Venkataraman New Delhi
2005 S.B. Gupta Mumbai
2006 B.K. Sahay Hyderabad
2007 R.K. Singal New Delhi
2008 S. K. Bichile Mumbai
2009 A. K. Agarwal New Delhi
2010 Murlidhar Rao Gulbarga
2011 Amalkumar Banerjee Howrah
2012 Sandhya Kamath Mumbai
2013 A. Muruganathan Tirupur
2014 Shashank R. Joshi Mumbai
2015 Rajesh Upadhyay New Delhi
2016 G. S. Wander Ludhiana
2017 B. R. Bansode Mumbai
2018 Pritam Gupta Delhi
2019 KK Pareek Kota